شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

بررسی عملکرد نورکاتالیزوری نانوذرات Cr/S/TiO2 در برابر نور مرئی

نشریه: شماره 48-پاییز 1396 - مقاله 5   صفحات :  36 تا 43کد مقاله:
48-05

مولفین:
مصطفی پرنده: دانشگاه کاشان -
مصطفی پرنده: دانشگاه کاشان - شیمی فیزیک
بهرام عابدی روان: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - فیزیک


چکیده مقاله:

در این پژوهش، برای مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی به منظور بهبود رفتار نورکاتالیزوری تیتانیوم دی¬اکسید، به¬منظور تخریب آلاینده¬ها چهار فاکتور موثر انتخاب شد: درصد وزنی گوگرد 5-0، درصد وزنی کروم 5-0، دمای کلسیناسیون ℃ 700-400 و زمان دقیقه 70-10. طراحی آزمایش به وسیله روش رویه پاسخ RSM، با نرم افزار Design-Expert ver. 10.0.6.0 انجام شده است. طراحی ماتریس، شامل سی آزمایش با شش نقطه تکراری می¬باشد. بعد از ساخت نانوذرات براساس ماتریس طراحی آزمایش به روش سل-ژل، عملکرد نورکاتالیزوری آن¬ها در تخریب متیل اورانژ به¬عنوان آلاینده در برابر نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت و براساس نتایج به¬دست آمده، مدل¬سازی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی انجام شد. با توجه به مقادیر 98/0adj-R2، 99/0R2 بین مقادیر تجربی و پیش بینی شده مدل توسعه داده شده توافق بسیار خوبی دیده شد. شناسایی ساختار و مورفولوژی نانوذره Cr/S/TiO2 توسط آنالیزهای XRD، DRS، SEM و EDS انجام شد.


Article's English abstract:

In this investigation, we have chosen four effective factors to study the effect of operational parameters on the improvement of photocatalytic performance of TiO2 in the degradation of pollutants. These factors are: chrome 0-5 wt, sulfur 0-5 wt, calcination temperature 400-700℃ and time 10-70 min. We have applied response surface method RSM through Design-Expert software ver. 10.0.6.0 to design this experiment. The design matrix includes thirty tests with six replicate points. After nanoparticle construction based on the design matrix for the sole-gel experiment, the photocatalytic performance of nanoparticles on the decomposition of methyl orange as a pollutant under visible light is studied and then modeling and parameter optimization is performed using the obtained results. According to R2 0.99 and Adj-R2 0.98 the predicted values are in good agreement with the experimental values. Identification of structure and morphology of Cr/S/TiO2 nanoparticles is investigated using the XRD, DRS, SEM and EDS analyses


کلید واژگان:
تیتانیوم دی¬اکسید، روش رویه پاسخ، نورکاتالیزور

English Keywords:
Titanium dioxide, Photo catalyst, Response Surface Method

منابع:
[1] خسروی، ع، حسینیان، م، طراحی تصفیه خانه¬های پساب صنایع نساجی، چاپ اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،(1368). [3] ملکی آ، زندسلیمی ی، شاه¬مرادی ب، رضایی ر، بردل م، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 4، 108-101، (1390).

English References:
[2] Gupta. V.K, Suhas. S, Environmental, 90, 2313-2342, , (2009). [4] Saien. J, Nejati. H, Hazardous Materials, 148, 491-495, (2007). [5] M. Jalalah, M. Faisal, H. Bouzid, A. A. Ismail, S. A. Sayari, Materials Resaerch, 48, 3351-3356, (2013). [6] Ö. Kerkez Kuyumcua , E. Kibar, K. Day?o?lu, F. Gedik, A. Nilgün Ak?n, ? Özkara-Ayd?no?lu, Photochemistry and Photobiology, 311, 176¬-185, (2015). [7] D.C. Montgomery, Design Analysis of Experiments, 4th ed., John Wiley and Sons, New York, (1996). [8] G.E.P. Box, D.W. Behnken, Technometrics 2, 455–475, (1960). [9] A. Kesraoui-Abdessalem, N. Oturan, N. Bellakhal, M. Dachraoui, M.A. Oturan, Appl. Catal. B: Environ. 78, 8406-8416 (2008).فایل مقاله
تعداد بازدید: 633
تعداد دریافت فایل مقاله : 4طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک