شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

نانوساختارهای اورگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی: معرفی، ستز و کاربرد

نشریه: شماره 48-پاییز 1396 - مقاله 2   صفحات :  9 تا 19کد مقاله:
48-02

مولفین:
حامد روغنی: دانشگاه سمنان -
احسان برهانی: دانشگاه سمنان -


چکیده مقاله:

ترکیب های ارگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی PMO در سال های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم پژوهشی مطرح شده اند. نانوساختارهای PMO از آلکوکسی سیلان های با اتصال آلی و بدون استفاده از منبع سیلیکا تهیه می شوند. با توجه به گستره ی انتخاب نوع پیش ماده ی حاوی سیلیکا، اتصال دهنده ی آلی و دیگرمتغیرهای سنتز، تنوع در ماهیت شیمیایی دیواره حفره های اورگانوسیلیکای تناوبی بسیار گسترده است به طوری که این مواد کاربردهای گسترده ای از جمله به عنوان جاذب گاز و مولکول، کاتالیست، انتقال دهنده ی دارو و ژن، الکترونیک، سنسورها و تصفیه آب دارند. با توجه به موارد ذکر شده، در سال های اخیر نانوساختارهای PMO بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در نوشته¬ی حاضر روش های سنتز ترکیب های PMO در مقیاس نانومتری، ساختارهای مختلف سنتز شده و برخی کاربردهای مهم این مواد در کاتالیست ها، پزشکی و تصفیه آب شرح داده شده است.


Article's English abstract:

Periodic Mesoporous Organosilica PMO nanostructures have been raised as one of the important and interesting topics. PMO nanostructures are prepared from organo-bridged alkoxysilanes without silica source and have tunable pores. The variety in chemical nature of the pore walls of PMO nanostructures are almost unlimited, with regard to variety of alkoxysilans, organo bridges and other variable of synthesis and cause wide range of aplications such as gas and molecule adsorbant, catalysis, drug and gene delivery, sensors and desalination. in this article, at first we introduce PMO nanostructures and discuss several synthesis mode and different PMO nanostructures and also application in medicine, catalysis and desalination.


کلید واژگان:
اورگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی، تصفیه آب، کاتالیست، نانوپزشکی، نانوساختارها

English Keywords:
periodic mesoporous organosilica; Desalination; catalysts; nanomedicine; nanostructures.

منابع:

English References:
[1] J. Croissant, X. Cattoën, M. Wong Chi Man, P. Dieudonné, C. Charnay, L. Raehm, J.-O. Durand, Advanced Materials, 27, 145-149, (2015). [2] J. Croissant, X. Cattoën, M.W.C. Man, A. Gallud, L. Raehm, P. Trens, M. Maynadier, J.-O. Durand, Advanced Materials, 26, 6174-6180, (2014). [3] A.S. Manchanda, M. Kruk, Microporous and Mesoporous Materials, 222, 153-159, (2016). [4] J.G. Croissant, X. Cattoen, M. Wong Chi Man, J.-O. Durand, N.M. Khashab, Nanoscale, 7, 20318-20334, (2015). [5] S. Parambadath, A. Mathew, M.J. Barnabas, K.M. Rao, C.-S. Ha, Microporous and Mesoporous Materials, 225, 174-184, (2016). [6] S. Datz, H. Engelke, C.v. Schirnding, L. Nguyen, T. Bein, Microporous and Mesoporous Materials, 225, 371-377, (2016). [7] Y. Chen, P. Xu, H. Chen, Y. Li, W. Bu, Z. Shu, Y. Li, J. Zhang, L. Zhang, L. Pan, X. Cui, Z. Hua, J. Wang, L. Zhang, J. Shi, Advanced Materials, 25, 3100-3105, (2013). [8] K. Qian, F. Liu, J. Yang, X. Huang, W. Gu, S. Jambhrunkar, P. Yuan, C. Yu, RSC Advances, 3, 14466-14472, (2013). [9] M. Waki, N. Mizoshita, T. Tani, S. Inagaki, Angewandte Chemie International Edition, 50, 11667-11671, (2011). [10] Y. Li, A. Keilbach, M. Kienle, Y. Goto, S. Inagaki, P. Knochel, T. Bein, Journal of Materials Chemistry, 21, 17338-17344, (2011). [11] H.-Y. Wu, F.-K. Shieh, H.-M. Kao, Y.-W. Chen, J.R. Deka, S.-H. Liao, K.C.W. Wu, Chemistry – A European Journal, 19, 6358-6367, (2013). [12] Z. Teng, X. Su, Y. Zheng, J. Zhang, Y. Liu, S. Wang, J. Wu, G. Chen, J. Wang, D. Zhao, G. Lu, Journal of the American Chemical Society, 137, 7935-7944, (2015). [13] Y. Li, A. Keilbach, N. Mizoshita, S. Inagaki, T. Bein, Journal of Materials Chemistry C, 2, 50-55, (2014). [14] P. Rekha, V. Sharma, P. Mohanty, Microporous and Mesoporous Materials, 219, 93-102, (2016). [15] N. Mizoshita, T. Tani, S. Inagaki, Chemical Society Reviews, 40, 789-800, (2011). [16] Y. Yamamoto, H. Takeda, T. Yui, Y. Ueda, K. Koike, S. Inagaki, O. Ishitani, Chemical Science, 5, 639-648, (2014). [17] K.-i. Yamanaka, T. Okada, Y. Goto, M. Ikai, T. Tani, S. Inagaki, The Journal of Physical Chemistry C, 117, 14865-14871, (2013). [18] N. Mizoshita, Y. Goto, Y. Maegawa, T. Tani, S. Inagaki, Chemistry of Materials, 22, 2548-2554, (2010). [19] D. Lin, L. Hu, S.H. Tolbert, Z. Li, D.A. Loy, Journal of Non-Crystalline Solids, 419, 6-11, (2015). [20] D. Esquivel, E. De Canck, C. Jimenez-Sanchidrian, P. Van Der Voort, F.J. Romero-Salguero, Journal of Materials Chemistry, 21, 10990-10998, (2011). [21] D. Esquivel, C. Jimenez-Sanchidrian, F.J. Romero-Salguero, Journal of Materials Chemistry, 21, 724-733, (2011). [22] L. Huang, Y. Chen, S. Bian, Y.-F. Huang, Z.-Q. Tian, D. Zhan, Chemistry – A European Journal, 20, 724-728, (2014). [23] D. Lin, L. Hu, H. You, S.H. Tolbert, D.A. Loy, Journal of Non-Crystalline Solids, 406, 139-143, (2014). [24] J.G. Croissant, O. Mongin, V. Hugues, M. Blanchard-Desce, X. Cattoen, M. Wong Chi Man, V. Stojanovic, C. Charnay, M. Maynadier, M. Gary-Bobo, M. Garcia, L. Raehm, J.-O. Durand, Journal of Materials Chemistry B, 3, 5182-5188, (2015). [25] A. Noureddine, L. Lichon, M. Maynadier, M. Garcia, M. Gary-Bobo, J.I. Zink, X. Cattoen, M. Wong Chi Man, Nanoscale, 7, 11444-11452, (2015). [26] Y. Fatieiev, J.G. Croissant, S. Alsaiari, B.A. Moosa, D.H. Anjum, N.M. Khashab, ACS Applied Materialsفایل مقاله
تعداد بازدید: 766
تعداد دریافت فایل مقاله : 21طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک