شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

تولید و کاربرد نانوالیاف کامپوزیتی با روش ریسندگی گریز از مرکز

نشریه: شماره 48-پاییز 1396 - مقاله 7   صفحات :  50 تا 56کد مقاله:
48-07

مولفین:
پروانه فهیمی: دانشگاه خلیج فارس - Chemical Engineering
مسعود مفرحی: دانشگاه خلیج فارس -
حسین اسکندری: دانشگاه خلیج فارس - Mechanical Engineering


چکیده مقاله:

امروزه پژوهش درباره فناوری¬های جدید برای تولید نانو الیاف و به کارگیری آن¬ها در کاربردهای متنوع با هدف افزایش نرخ تولید، کاهش هزینه¬ها، بالا بردن ایمنی فرایند، بهبود خواص نانو الیاف و غیره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان قرار گرفته است. با کاهش قطر الیاف از طریق تبدیل مقیاس میکرومتر به نانومتر بسیاری از خواص الیاف مانند سطح مقطع ویژه، انعطاف پذیری، ویژگی های مکانیکی، نوری و الکتریکی افزایش می¬یابد. به منظور بهبود خواص و بالا بردن کاربرد نانوالیاف مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته است. باتوسعه نانوفناوری در زمینه الیاف، استفاده از نانوذرات مختلف و تولید نانوالیاف کامپوزیتی موجب بهبود خواص نانوالیاف می¬گردد. تاکنون روش¬های متعددی مانند: کشش، تولید از قالب، جداسازی فازی، خودآرایی برای تولید نانوالیاف وجود دارد. اما عواملی همچون: پیچیدگی فرایند، محدودیت در انتخاب مواد اولیه، نرخ تولید کم و غیره موجب شده است که این روش ها با محدودیت مواجه شوند. روش الکتروریسی به عنوان رایج ترین روش تولید نانو الیاف شناخته شده اما به دلیل نرخ تولید کم در این روش، تمایل به استفاده از این روش برای کاربردهای صنعتی محدود است. در سال¬های اخیر، روش ریسندگی گریز از مرکز به عنوان روشی جدید در ساخت نانو الیاف معرفی شده است. این روش دارای مزیت¬هایی از جمله نرخ تولید بالا، هزینه عملیاتی پایین، تجهیزات ساده، توانایی تولید الیاف سه بعدی و ایمنی بالا است. در این مقاله مروری بر روش نوین ریسندگی گریز از مرکز، بهبود نانوالیاف توسط نانوذرات و کاربرد نانو الیاف کامپوزیتی انجام گرفته است.


Article's English abstract:

Nowadays, many researchers around the world are interested in new technologies of nanofiber production and its application in order to increase production rate, cost reduction, improving process safety, improving the properties of nanofiber and etc. Many fiber properties such as cross section, flexibility, mechanical, optical and electrical properties are increased by reducing the fiber diameter through converting the micrometer to nanometer scale. A lot of studies have been done to improve the properties and enhance the application of nanofibre. Using of different nanoparticles and production of composite nanofibre by developing of nanotechnology in the field of fiber synthesis, improves the properties of nanofibre. So far, there are several methods for the production of nanofibre, such as stretching, templating technology, phase separation and self-assembly. But these methods have limitations such as complexity of the process, constraints on the selection of raw materials, low production rates and etc. The electrospinning method is known as the most commonly used nanofiber generation, but due to its low production rate, using this method is limited in industrial application. In recent years, centrifugal spinning has been introduced as a new method for nanofiber synthesis. This method has advantages such as high production rates, low operating costs, simple equipment, the ability to produce three-dimensional fiber and high safety. In this paper, the new centrifugal spinning technique, nanofiltration enhancement by nanoparticles and the application of composite nanofibres have been reviewed.


کلید واژگان:
ریسندگی گریز از مرکز، نانوالیاف کامپوزیتی، نانوذرات

English Keywords:
centrifugal spinning, composite nanofibers, nanoparticles

منابع:
8- تاجیک, ع., مطالعه پارامتری تولید و خصوصیات نانو الیاف پلي اکریلونیتریل ساخته شده با روش ریسندگي گریز از مرکز, در دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشیمي. 1394, دانشگاه خلیج فلرس بوشهر.

English References:
1. Zhong, S., Y. Zhang, and C.T. Lim, Fabrication of large pores in electrospun nanofibrous scaffolds for cellular infiltration: a review. Tissue Engineering Part B: Reviews, 2011. 18(2): p. 77-87. 2. Smith, I., et al., Nanostructured polymer scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2009. 1(2): p. 226-236. 3. Merlo, J.A. and C.D. Frisbie, Field effect transport and trapping in regioregular polythiophene nanofibers. The Journal of Physical Chemistry B, 2004. 108(50): p. 19169-19179. 4. Kobayashi, S. and H. Higashimura, Oxidative polymerization of phenols revisited. Progress in Polymer Science, 2003. 28(6): p. 1015-1048. 5. Harfenist, S.A., et al., Direct drawing of suspended filamentary micro-and nanostructures from liquid polymers. Nano Letters, 2004. 4(10): p. 1931-1937. 6. Wu, S.-H. and X.-H. Qin, Uniaxially aligned polyacrylonitrile nanofiber yarns prepared by a novel modified electrospinning method. Materials Letters, 2013. 106: p. 204-207. 7. Ren, L., R. Ozisik, and S.P. Kotha, Rapid and efficient fabrication of multilevel structured silica micro-/nanofibers by centrifugal jet spinning. Journal of colloid and interface science, 2014. 425: p. 136-142. 9. Lu, Y., et al., Parameter study and characterization for polyacrylonitrile nanofibers fabricated via centrifugal spinning process. European Polymer Journal, 2013. 49(12): p. 3834-3845. 10. Badrossamay, M.R., et al., Nanofiber assembly by rotary jet-spinning. Nano letters, 2010. 10(6): p. 2257-2261. 11. Vazquez, B., H. Vasquez, and K. Lozano, Preparation and characterization of polyvinylidene fluoride nanofibrous membranes by forcespinning™. Polymer Engineeringفایل مقاله
تعداد بازدید: 1187
تعداد دریافت فایل مقاله : 25طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک