شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

بررسی تأثیر تابش گاما بر ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم

نشریه: شماره 48-پاییز 1396 - مقاله 8   صفحات :  57 تا 60کد مقاله:
48-08

مولفین:
مریم امینی: دانشگاه نیشابور - فیزیک
علیرضا وجدانی نقره ئیان: دانشگاه نیشابور -
زهرا دهقانی: دانشگاه نیشابور - فیزیک
محمدحسین مجلس آرا: دانشگاه خوارزمی - فیزیک


چکیده مقاله:

نانوذرات اکسیدمنیزیم با استفاده از روش سل‌_ژل فراهم شده‌اند. نتایج تجربی XRD نشان می‌دهد که نانوذرات MgO دارای ساختار مکعبی و شش‌ضلعی با قطر متوسط حدود 20 نانومتر می‌باشند. گاف انرژی نور مستقیم این نانوذرات توسط طیف‌سنجی UV-Vis، 54/4 الکترون‌ولت به‌دست آمده است. مقادیر ضریب تضعیف جرمی تجربی برای نانوذرات تابش‌ندیده با مقادیر تئوری میکروذرات محاسبه‌شده توسط پایگاه داده‌ی NIST XCOM مقایسه شد; نتایج نشان می‌دهد که ضریب تضعیف جرمی نانوذرات اکسیدمنیزیم علاوه بر عدد‌اتمی مؤثر، به سایز ذره نیز وابسته است. همچنین نتایج تجربی نشان می‌دهد که ضریب تضعیف جرمی با افزایش انرژی فوتون کاهش می‌یابد. علاوه بر موارد ذکر شده، ضریب تضعیف جرمی نانوذراتی که Gy100دز توسط چشمه‌ی 60Co دریافت نموده اند با ضریب تضعیف جرمی نانوذرات تابش‌ندیده مقایسه شد و نتایج نشان می‌دهد که با دریافت دز توسط نانوذرات، ضریب تضعیف جرمی آن‌ها کاهش می‌یابد که ممکن است ناشی از تغییر ساختار مولکولی پس از تابش‌دهی باشد.


Article's English abstract:

MgO nanoparticles were prepared by the sol-gel process. The XRD experimental results showed that the prepared MgO nanoparticles have a cubic and hexagonal structure with average diameter at about 20 nm. The optical direct band gap of these nanoparticles is obtained to be 4.54 eV by UV-Vis spectroscopy. The experimental μm values for nanoparticles were prepared to theoretical values microparticles calculated using the NIST XCOM database. The results show that the mass attenuation coefficient of MgO nanoparticles, in addition to the effective atomic number depends on the particle size. Also experimental results show that the mass attenuation coefficient decreases by increasing photon energy. In addition, in this study, the mass attenuation coefficient of nanoparticles which has irradiated at 100 Gy with 60Co were compared with the mass attenuation coefficient of non-irradiated nanoparticles. The results show that the mass attenuation coefficient of MgO nanoparticles decreases after the gamma irradiation which may be due to the change of molecular structure after irradiation.


کلید واژگان:
روش سل_ژل، ضریب تضعیف جرمی، نانوذراتMgO.

English Keywords:
Sol-gel method, Mass attenuation coefficient, MgO nanoparticles.

منابع:

English References:
[1] G. Nabiyouni, P. Boroojerdian, K. Hedayati, D.Ghanbari, High Temp.Mater.Proc, 31, 723–725, (2012). [2] Z. Q.Mamiyev, N. O.Balayeva, optical Materials, 46, 522-525, (2015). [3] M.R. Bindhu, M. Umadevi, M. Kavin Micheal, Mariadhas Valan Arasu, Naif Abdullah Al-Dhabi, Materials letters, 166, 19-22, (2016). [4] M .Amin Alavi, A. Morsali, Ultrasonics Sonochemistry, 17, (2010). [5] B. Oto, A. Gür, International Journal of Physical Science, 7(44), (2012). [6] L.M Chaudhari, D.V Raje, Agriculture and Forestry Science, 1(2), 20-25, (2013). [7] S. Jorfi, G. Barzegar, M. Ahmadi , R. Darvishi, C. Soltani, N. Jafarzadeh Haghighifard, A. Takdastan, R. Saeedi, Me. Abtahi, Environmental Management, 177, 111-118, (2016). [8] E. Saievar Iranizad, Z. Dehghani, M. Nadafan, Molecular Liquids, 190, 6-9, 2014. [9] National Institute of Standard and Technology, Physical Measurements Laboratory, XCOM Photon Cross-Section Database,http://Physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html.فایل مقاله
تعداد بازدید: 595
تعداد دریافت فایل مقاله : 9طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک