شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

مروری بر کاریرد نانوذرات نقره در داروسازی و صنعت با تکیه بر اثر ضد میکروبی آن

نشریه: شماره 49-زمستان 1396 - مقاله 3   صفحات :  19 تا 22کد مقاله:
49-03

مولفین:
پروا نسیمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان -
حسین خنافره: دانشگاه آزاد مسجدسلیمان - میکروبیولوژی


چکیده مقاله:

شاید به جرات بتوان یکی از معضلات پزشکی قرن بیستم را مقاوت به آنتی بیوتیک هایی دانست که مصرف وسیع و با دوز بالای آنها توانسته مقاومت دارویی بالایی را در بسیاری از افراد جامعه ایجاد کند. هزینه گزاف و احتمال بروز تلفات انسانی در آینده نه چندان دور، لزوم یافتن درمانی جدید جهت مقابله با عوامل عفونی را در علوم مختلف وابسته مانند پزشکی، زمینه های پژوهشی، کشاورزی، دامداری و غیره را توصیه می کند. هزینه جانی و مالی شیوع عفونت و تخریب ناشی از عوامل میکروبی می تواند توسط علم نانو جبران گردد و این علم راهکارهای قابل قبولی در این زمینه ارائه داده است. ترکیبات بیولوژیکی در مقیاس نانو دارای خصوصیات فیزیکی- شیمیایی بی‌همتایی هستند که در سال‌های اخیر کارایی چندین رده از نانوحامل‌ها و نانو ذرات آنتی‌میکروبیال، بویژه نانوذرات نقره در درمان بیماری‌های عفونی به اثبات رسیده است. در این مقاله به بررسی نتایج تلاش‌های اخیر محققان در زمینه اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره و درمان بیماری‌های عفونی با استفاده از نانوذرات آنتی‌میکروبیال و نانوحامل‌های دارویی نقره می‌پردازیم. نانو ذرات نقره نسبت به سایر نانو ذرات فلزی، واجد اثر ضد میکروبی قوی تری می باشند. این ذرات حتی در رقت های پایین می توانند به سرعت عوامل میکروبی را از طریق مرگ سلولی حذف کنند. علاوه برآن، این نانوذرات در تهیه پمادهای ترمیم سوختگی، پوشش ابزار پزشکی و ماسک‌های جراحی، تولید پارچه‌های ضد بو و ضدباکتری، نانوژل‌ها و نانولوسیون‌ها به طور وسیع بکار می‌روند. بنابراین، مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته شده موید نقش کلیدی نانو ذرات نقره در درمان عفونت یا جلوگیری از وقوع آن و علم پزشکی می باشد.


Article's English abstract:

Perhaps one of the twentieth-century medical problems can be considered as a rejection of antibiotics, which high-dose administration has been able to create a high drug resistance in many people. Extensive cost and the risk of human casualties in the distant future, recommends the need for a new treatment to deal with infectious agents in various dependent sciences such as medicine, research fields, agriculture, livestock, etc. The morbidity and mortality cost of infection prevalence and the destruction of microbial agents can be offset by nanoscience and this science has come up with acceptable solutions. Nanoscale biological compounds possess unique physical-chemical properties. In recent years, the efficiency of several classes of antimicrobial-nanocomposites and -nanoparticles, especially silver nanoparticles, has been proven in the treatment of infectious diseases. This paper reports the results of recent researches on the antimicrobial effect of silver nanoparticles and the treatment of infectious diseases using anti-microbial nanoparticles and silver medication nanomaterials. Silver nanoparticles have more potent antimicrobial properties than other nanoparticles. Even in low dilutions, these particles can quickly remove microbial agents through cell death. In addition, these nanoparticles are widely used in the preparation of burn injuries, medical tools and surgical masks, the production of anti-odor, antibacterial fabrics, nanogels and nanolumines. Therefore, several studies have been conducted to confirm the key role of silver nanoparticles in treating or preventing infection and medical science.


کلید واژگان:
اثر ضد میکروبی، آنتی بیوتیکها، بیماری های عفونی، مقاومت دارویی، نانو ذرات نقره.

English Keywords:
Antimicrobial effects, antibiotics, infectious diseases, drug resistance, silver nanoparticles.

منابع:
1. ف، جامعی; ع، دلیمی اصل; م، کریمی; ف، غفاری فر; مقایسه اثر نانو ذرات سلنیوم و نقره در بهبودی ضایعه پ.ستی ناشی از لیشمانیا ماژور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 22(3):217-223، 94. 2. م، راعي; م، اميدي; س، ترابي; م، خداياري; كاربرد اليسيتورهاي نانويي براي توليد آلوئين در سوسپانسيون سلولي گياه آلوئه ورا (Aloe vera L). مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 32(2):256-263، 1395. 3. رزمی، مهدیه، دیوسالار، عادله، کاربرد نانوآنتی بیوتیک‌ها در شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی، ماهنامه فناوری نانو، 12(12):24-29، 1392. 4. ط،علمي; ش، غلامي; م، فخار; ف، عزيزي; مروري بر استفاده از نانو ذرات در درمان عفونت هاي انگلي، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 23(102): 12-24، 1389. 5. ی، نبی پوررستم زاده; آ، احمدی اسب چین; بررسی مقایسه ای اثر انتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتری های پاتوژون سودوموناس ائروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 23(5):171-173، 1394. 6. ا، يزداني آقمشهدي; ا، اسد پور; ق، اتويي; ا، رسولي گرمارودي; كاربرد نانو نقره در توليد كاغذ اسكناس ضد باكتري. مجله تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران 31(1):166-179، 1395.

English References:
8. ABG, Lansdown; Cambridge Royal Society of Chemistry 8:159–261, (2010). 9. A, Saebi; Aeeizh, 218-248, (2011). 10. G, Gunawan; WY, Teoh; CP, Marquis; J, Lifla; R, Amal, Small 5:341-344, (2009). 11. Hu, Tailee; Sustain Environ Res 22:153-8, (2012). 12. JP, Ruparelia; A, Kumar; SP, Duttagupta; M, Diao; M, Yao; water Res 43:243-51, (2009). 13. L, Zhang; D, Pornpattananangkul; C.M.J Hu; C.M. Huang; Cur Med Chem 17585-594, (2010). 14. L, Zhang; Y, Jiang; Y, Ding; N, Daskalakis; L, Jeuken; M, Povey; J Nanoparticle Res 12:1625-36, (2010). 15. Li, Wenru; Appl Microbiol Biotechnol 10:223-7, (2010). 16. M, Mohebali; MM, Rezayat; K, Gilani; S, Sarkar; B, Akhoundi; J, Esmaeili; DAR 16:4285-289, (2009). 17. M, Rai; A, Yadav; A, Gade; Biotechnology Advances 3:2776–83, (2009). 18. MS, Heydarnejad; P, Yarmohammadi-Samani; M, Mobini-Dehkordi; S, Rahnama; J Zanjan Univ Med J 9:2135-44, (2013). 19. P, Baiocco; A, Ilari; P, Ceci ; S, Orsini; M, Gramicci ; ACS Med Chem Lett 33:2230-233, (2011). 20. N, Beheshti; S, Soflaei; M, Shakibaie; MH, Yazdi; F, J Trace Elem Med Biol 27:203-207, (2013). 21. R, Hadighi; M, Mohebali; P, Boucher; H, Hajjaran; A, Khamesipour; PLoS Med 21:31-62, (2006) . 22. RHB, Al- Majolio; O, Int J Dermatol 36:460-462. (1997). 23. S, Selvam; In J Pharm 13:66-74, (2012). 24. X, Zhu; AF, Radovic-Moreno; J Wu; R Langer; and J Shi; Nano Today 94:78–498, (2014). 25. Yu, Binyu; Nanotechnology 22:597-603, (2011). 26. Zh, Hanxuan; M, Uwesiegert; F, Ranliu Res Lett 4:705–8, (2009). 27. P, Nasimi; M, Haidari; Int J Green Nanotechnol 1:1-5, (2013).فایل مقاله
تعداد بازدید: 664
تعداد دریافت فایل مقاله : 47طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک