شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

جذب یون نیکل و کادمیم از محلول آبی توسط نانو فولرن اصلاح شده با تتراهیدروفوران

نشریه: شماره 49-زمستان 1396 - مقاله 6   صفحات :  39 تا 43کد مقاله:
49-06

مولفین:
لیلا مهدویان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود -


چکیده مقاله:

حذف یون نیکل و کادمیم توسط نانوفولرن-اصلاح شده بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نانو فولرن بکار رفته C60 می¬باشد که با اصلاح این نانوذره توسط تتراهیدروفوران می توان شرایط بهینه حذف یون نیکل و کادمیم مانند، pH، غلظت جذب شونده، مقدار جاذب، زمان، دما و ... را ارزیابی و بدست آورد. یون کادمیم در غلظت ppm6، 6pH، مقدار نانوجاذب 1/0 گرم، دما K303، زمان 90 دقیقه دارای بیشترین راندمان جذب معادل 04/97 می¬باشد که برای یون نیکل،‌ 5pH، مقدار نانو جاذب 1/0 گرم، دما K303 و زمان 120 دقیقه . سپس با استفاده از مدل¬های ایزوترم جذب، جذب سطحی یون کادمیم دو ظرفیتی توسط نانوجاذب ارزیابی می¬شود، نتایج نشان می¬دهد که ضریب همبستگی مدل های ایزوترم بکار رفته عبارتند از: دابینین- رادوشکویچ › لانگمیر › فریندلیچ › تمکین. بررسی مدل های ایزوترم نشان می دهد که جذب فیزیکی، تک لایه و گرمازا است با افزایش دما میزان جذب کاهش یافته و می توان نانوجاذب را بازیافت نمود.


Article's English abstract:

Nickel and cadmium ion removal is studied experimentally by nano fullerenes modified. Nano fullerene used is C60 that modifying this nanoparticle by tetrahydrofuran, it is possible to evaluate the optimal conditions for removal of nickel and cadmium ions, pH, absorbent concentration, adsorbent amount, time, temperature, and so on. The concentration of cadmium ions in 6ppm, pH6, 0.1 g sorbent quantity, T303K, t90min has maximum absorption efficiency of 97.04 which for nickel ion is pH5, 0.1g sorbent quantity, T303K, t120. Then, the adsorption isotherm models are using for cadmium ion II adsorption by the sorbent evaluation, the results show that the correlation coefficient isotherm models used include: Dubinin Radushkevich > Langmuir > Freundlich > Tamkin. Evaluation of physical adsorption isotherm models show that adsoption is single-layer, heat absorption rate decreases with increasing temperature and can be recycled sorbent.


کلید واژگان:
: ايزوترم جذب، يون نيكل و كادميم، نانوفولرن اصلاح شده، تتراهيدروفوران.

English Keywords:
Adsorption isotherms, Nickel and cadmium ions, Nano-fullerenes modified, Tetrahydrofuran.

منابع:
ندارد

English References:
1. U, Kumar; M, Bandypadhyay; Bioriesource Technology. 97: 104-109, (2006). 2. M, M, Radhi; M, R, Jobayr; E, M, Taqi Salman; T, W,Tee; Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 6(9): 357-363, (2012). 3. I, Mobasherpour; E, Salahi; M, Pazouki; Arabian Journal of Chemistry. 5(4):439-446, (2012). 4. Q, Wei; B, Juanjuan; T, Longlong; L, Zhan; L, Peng; and W, Wangsuo; BioMed Research International. 463161, 8, (2014). 5. M.S.M, Li; F.P, Filice; J.D, Henderson; and Z, Ding. J. Phys. Chem. C. 120 (11): 6094–6103, (2016). 6. B.H, Devmunde; A.V, Raut; S.D, Birajdar; S.J, Shukla; D.R, Shengule; and K.M, Jadhav Journal of Nanoparticles. Article ID 4709687, 8, (2016). 7. S.S, Rahangdale; Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 4(11): 4830-4835, (2012). 8. M.C.D, Khabibi and I,Ulumudin; OP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 172: 012-032, (2017). 9. M.M, Radhi; W.T, Tan; M.Z.B Ab Rahman; A.B, Kassim; Int. J. Electrochem. Sci., 5: 254-266, (2010). 10. T, Nakagawa; K, Kokubo; H, Moriwaki; Journal of Environmental Chemical Engineering. 2: 1191-1198, (2014). 11. P, Tan; J, Wen; Y, Hu and X, Tan; RSC Adv. 6: 79641-79650, (2016). 12. L, Mahdavian; Russian Journal of Applied Chemistry. 89(9): 1528?1535, (2016). 13. L.A, Rochford; T.S, Jones; and C.B, Nielsen; J. Phys. Chem. Lett. 7(17):3487-3490, (2016). 14. D, Zhao; J, Ning; S, Li; M, Zuo Journal of Nanomaterials. 2016: Article ID 5923975, 7, (2016). 15. R, Valizadeh; L, Mahdavian; Int J Phytoremediation. 18(4): 329-36, (2016). 16. A, Almasi Nahnaji; L, Mahdavian; Environmental Health Enginering. 3(2): 129-142, (2016). 17. I, Langmuir; Journal American Chemical Society. 38: 2221-2295, (1916). 18. H.M.F, freundlich; übe, 57: 385-470, (1906). 19. M.I, Tempkin; V, Pyzhev; Acta Phys. Chim. USSR. 12: 327–356, (1940). 20. C, Aharoni; M, Ungarish; J. Chem. Soc. Faraday Trans. 73: 456–464, (1977). 21. A, Gunay; E, Arslankaya; I, Tosun; J.Hazard. Mater. 146: 362–371, (2007). 22. A, Dabrowski; Adv. Colloid Interface Sci. 93: 135-224, (2001). 23. A.O, Dada; A.P, Olalekan; A.M, Olatunya; O, Dada; Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radush- kevich, IOSR Journal of Applied Chemistry. 3: 38-45, (2012). 24. V, Vimonses; S, Lei; B, Jin; C.W.K, Chow; C, Saint; Chemical Engineering Journal. 148: 354-364, 2009. 25. R, Sakurovs; S, Day; S, Weir; G, Duffy; Energy Fuels. 2(2): 992-997, 2007.فایل مقاله
تعداد بازدید: 547
تعداد دریافت فایل مقاله : 20طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک