شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکاتی

نشریه: شماره 49-زمستان 1396 - مقاله 8   صفحات :  53 تا 58کد مقاله:
49-08

مولفین:
فاطمه منصور کیائی: دانشگاه سمنان - دانشکده نانوفناوری
زهره بهرامی: دانشگاه سمنان -
فرامرز هرمزی: دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز


چکیده مقاله:

در سال های اخیر، چگونگی بهبود بازده حرارتی در فرآیندهای انتقال حرارت به عنوان یک چالش اساسی برای صنایع مختلف وجود داشته است. معرفی نانو سیالات به عنوان جایگزینی مناسب برای سیالات معمول انتقال حرارت مانند آب، اتیلن گلیکول و روغن موجب تحولی شگرف در این حوزه شده است. با این وجود مدت زمان پایداری نانو ذرات درسیال پایه به عنوان مهم¬ترین عامل محدود کننده برای توسعه نانو سیال و کاربرد عملی آن درصنعت عنوان می¬شود. نانوذرات سیلیکاتی به دلیل سهولت فرآیند ساخت و پایداری مناسب درسیال به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع نانوذرات برای تولید نانو سیالات به شمار می آیند. نانوذرات مزو حفره سیلیسی به عنوان نسل جدیدی ازنانوذرات سیلیکاتی به دلیل وجود ویژگی های ساختاری منحصر به فردی مانند مساحت سطح و حجم حفره زیاد، قابلیت اصلاح سطح و پایداری مکانیکی و شیمیایی زیاد قابلیت کاربرد در حوزه نانوسیالات را دارا هستند. این دسته از نانومواد می توانند به عنوان میزبان برای قرار گیری سایر نانوذرات مورد استفاده قرار گیرند. توزیع نانوذرات با هدایت حرارتی خوب درون ساختار متخلخل نانوذرات مزو حفره سیلیسی تا حدی زیادی مانع از آگلومره شدن آنها خواهد شد و بدین ترتیب با افزایش پایداری نانوسیال، هدایت حرارتی نیز بهبود خواهد یافت.


Article's English abstract:

Nowadays the great challenge to thermal engineers is how to improve the thermal efficiency in heat transfer processes. The introduction of nanofluids as a suitable substitute for common fluids, such as water, ethylene glycol and oil, has revolutionized this field. Nevertheless, the stability of nanoparticles in the fluid is considered as the most important limiting factor for nanofluid development and its practical application in the industry.Silica nanoparticles are one of the most applicable nanoparicles for preparation of nanofluids. It´s because of they could be synthesized simply and have good stability. Mesoporous silica nanoparticles due to their structural properties such as high surface area and pore volume, surface modification and high chemical and mechanical stability are good candidate for application in nanofluide filed. They could be used as host for the other nanoparticles and so increase their stability in the fluids.


کلید واژگان:
نانوذرات سیلیکاتی، نانوسیال، مزوحفره، ساخت.

English Keywords:
Silica Nanoparticles, Nanofluid, Mesopore, Synthesis.

منابع:
ندارد

English References:
1. P, Keblinski, JA, Eastman, DG, Cahill, Materials today, 8, 36-44, (2005). 2. S, Choi, ASME-Publications-Fed, 231, 99-106, (1995). 3. KL, Hsiao, Computers & Fluids, 104, 1-8, (2014). 4. MS, Patil, Energies, 9, 840, (2016). 5. W, Rashmi, Materials Research Express, 1, 032001, (2014). 6. L, Wang, B, Sunden, International Communications in Heat and Mass Transfer, 29, 45-56, (2002). 7. L, Chen, H, Xie, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 352, 136-140, (2009). 8. X, Wei, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52, 4371-4374, (2009). 9. W, Yu, Colloids and surfaces A: Physicochemical and engineering aspects, 355(1): 109-113, (2010). 10. EV, Timofeeva, Nanoscale research letters, 6, 182, (2011). 11. XQ, Wang, AS, Mujumdar, International journal of thermal sciences, 46, 1-19, (2007). 12. J, Fan, L, Wang, Journal of Heat Transfer, 133, 040801, (2011). 13. A, Tadjarodi, F, Zabihi, Materials Research Bulletin, 48, 4150-4156, (2013). 14. JS, Beck, Synthesis of mesoporous crystalline material. 1992, Google Patents. 15. Z, Bahrami, Materials Science and Engineering: C, 49, 66-74, (2015). 16. H, Wanyika, Journal of nanoparticle research, 15, 1-9, (2013). 17. ZA, Alothman, Materials, 5, 2874-2902, (2012). 18. J, Eastman, Enhanced thermal conductivity through the development of nanofluids. in MRS proceedings. Cambridge Univ Press. (1996). 19. H, Akoh, Journal of Crystal Growth, 45, 495-500, (1978). 20. JA, Eastman, Applied physics letters, 78, 718-720, (2001). 21. S, Yan, Applied Thermal Engineering, 118, 385-391, (2017). 22. M, Thansekhar, C, Anbumeenakshi, Experimental Techniques, 1-8, (2017) 23. X, Li, Thermochimica Acta, 595, 6-10, (2014). 24. J, Shi, Heat Transfer Performance of Heat Pipe Radiator with SiO2/Water Nanofluids. Heat Transfer—Asian Research, 2017. 25. S, Ferrouillat, Applied thermal engineering, 51, 839-851, (2013). 26. MH, Esfe, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 128, 249-258, (2017). 27. C, Pang, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55, 5597-5602, (2012). 28. YY, Gong, Heat transfer enhancement of the heat pipe using SiO2-water nanofluid. in Advanced Materials Research. Trans Tech Publ. (2013). 29. D, Kuznetsov, Journal of engineering thermophysics, 19, 138-143, (2010). 30. X,Yang, ZH, Liu, Nanoscale research letters, 5, 1324, (2010). 31. M, Amiri, S, Movahedirad, F, Manteghi, Applied Thermal Engineering, 108, 48-53, (2016). 32. S, Ferrouillat, International Journal of Heat and Fluid Flow, 32, 424-439, (2011). 33. DP, Kulkarni, Heat Transfer Engineering, 29, 1027-1035, (2008). 34. N, Nikkam, Journal of nanoparticle research, 13, 6201-6206, (2011). 35. A, Amrollahi, A, Hamidi, A, Rashidi, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 3, 13-20, (2007).فایل مقاله
تعداد بازدید: 514
تعداد دریافت فایل مقاله : 36طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک